Optix Logo

За нас

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА


Следвайки последователно фирмената стратегия за непрекъснато развитие, усъвършенстване на бизнес процесите, запазване и повишаване доверието на бизнес партньорите, задоволяване изискванията на клиентите и съобразявайки се с реалностите на съвременния живот, „ОПТИКС” АД обръща особено внимание на въпросите, свързани със сигурността на информацията.

 

Ръководството на „ОПТИКС” АД си дава сметка, че в настоящия момент в съвременния динамичен свят преимущество получава тази организация, която разполага с достоверна и своевременна информация. Управлението на информацията е от критична важност за вътрешно-фирмените процеси и конкурентоспособността на „ОПТИКС” АД, което е пряко свързано с изпълнение изискванията на Съюзната публикация по осигуряване на качеството NATO AQAP 2110. Затова на сертификацията по стандарта за информационна сигурност ISO 27001:2013 се гледа като едно солидно и престижно доказателство за способността на дружеството да опазва информационни активи.

 

С настоящия документ ръководството на „ОПТИКС” АД се ангажира да постигне определените цели, за сигурно управление сигурността на информацията във всички зони и по всички нива от структурата на дружеството, съгласно утвърдените и непрекъснато усъвършенствани методи, техники и механизми.

 

Поставените цели по сигурността на информацията и прилаганите подходи са изцяло съобразени с бизнес обхвата, местонахождението, набелязаната стратегия за развитие, структурата и специфичните дейности на дружеството, като: управление на информационни активи при проектиране, производство, монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и сервиз на оптични елементи и възли, оптико-механични и оптико-електронни възли, оптични изделия (дневни, нощни и термовизионни), IT, комуникационно оборудване, електрооптично оборудване, разработка на софтуер и интегрирани системи, в това число: Стационарни и мобилни системи за конвенционално и специализирано видеонаблюдение, ; Системи с дронове; Стационарни и мобилни системи за превенция, откриване, локализиране и потушаване на горски пожари; Системи за сигурност, периметрови системи, системи за контрол на достъпа, СОТ системи; Специализирано оборудвани спасителни и пожарни автомобили.

Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) е внедрена, функционира и непрекъснато се усъвършенства в съответствие с изискванията на ISO/IEC 27001:2013 и набора от добри практики в ISO/IEC 27002:2013.

 

Ръководството на „ОПТИКС” АД декларира, че с прилагането на СУСИ, ще се осигури поверителност, цялостност, достъпност, достоверност и неопровержимост на управляваната информация и контролирана защита на информационните ресурси, активи и потоци от преки и косвени заплахи чрез:

 • Редовен преглед на технологиите, методите, принципите и механизмите за защита на информацията, за нуждите на дейностите в дружеството;
 • Редовен преглед на методологията, подходите и критериите за определяне, анализиране, оценка, третиране и приемане на рисковете в дружеството, регламентирани в приетата методология от процедурата за управлението на риска;
 • Поддържане на актуални процедури и добри практики за осигуряване нуждите на внедрената и поддържана система за управление на информационната сигурност;
 • Поддържане и периодично изпитване на рамка от планове за непрекъснатост на бизнес процесите;
 • Поддържане на система от правила за докладване, управление и разследване на слабости и/или инциденти, свързани със сигурността на информацията;
 • Поддържане на високо квалифициран персонал за нуждите на системата за управление на сигурността на  информацията;
 • Поддържане на система от правила за стимулиране и санкциониране на служителите, пряко или косвено свързани с дейността на системата за управление на сигурността на информацията;
 • Поддържане на актуална декларация за приложимост;
 • Идентифициране и спазване на законодателните, регулаторни изисквания и приетите бизнес изисквания в договорените задължения;
 • Прилагане на общоприети стандарти и добри практики за нуждите на сигурността на информацията в дружеството.

 

Ръководството на „ОПТИКС” АД непрекъснато ще контролира ефективността и ефикасността на заложените цели по сигурността на информацията чрез периодичен преглед и приложима оценка. Тази Декларация за политика ще бъде преразглеждана при настъпване на промени в обхвата на системата за управление на сигурността на информацията и периодичните Прегледи от ръководството на дружеството.

 

Ръководството на „ОПТИКС” АД  се ангажира да не допуска отклонения от усилията за постигане на целите по сигурността на информацията, като поддържа и непрекъснато усъвършенства своята Система за управление на сигурността на информацията, осигурявайки необходимите ресурси за това.

 

Ръководството на „ОПТИКС” АД декларира, че тази Декларация за политика е одобрена, публикувана и комуникирана до всички нива в дружеството и съответните външни страни, по подходящ за целта начин и форма.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ние познаваме силните си страни. Знаем как се печели доверие, как се гради и опазва имидж

ОПТИКС се нарежда сред водещите фирми за производство на оптични компоненти, възли и модули и оптико-механични и оптико-електронни уреди. Нашите продукти се радват на признание в почти всички сфери на индустрията и услугите. Ние реализираме и цялостен инженеринг на интегрирани системи за наблюдение, охрана и сигурност, интересът към които бързо расте в съвременния свят.

ОПТИКС владее всички известни в модерния свят класически и иновативни технологични решения. Продуктовото и технологично развитие се планира ежегодно, с дългосрочна визия и перспектива, като се отчитат и управляват рисковете и възможности. Инвестиционните планове отразяват пулса на пазарите и прогресивните технически постижения. Технологичният процес се наблюдава строго, оптимизира и се поддържа в стабилизирани граници.

ОПТИКС добре познава и разбира своя контекст с външните и вътрешните обстоятелства и тяхното влияние върху постигането на целите, наясно е с потребностите и очакванията на заинтересованите страни и  отговорността за поетите задължения за спазване.

Политиката по качеството ни повелява всички процеси на проектиране, производство, монтаж, доставяне и следпродажбена грижа да бъдат на световно ниво и постоянно да бъдат подобрявани. Въведената  и поддържана система за управление гарантира непрекъснато подобрение и развитие на процесите.

Строго управление на всички процеси. Висока организационна и технологична дисциплина

За да не се допуска непроверен или несъответстващ продукт в технологичната верига, всеки процес се проверява и утвърждава преди пускане, а по време на изпълнението се наблюдава и контролира.

Технологичното, енергетично и логистично оборудване е подходящо за производствените процеси. То се поддържа в състояние на постоянна техническа изправност и висока технологична точност.

Средствата за наблюдение и измерване са определени в технологиите на база на международните стандарти за измерване и изпитване. Те са налични на местата за ползване и метрологично годни.

Ние имаме добри клиенти по целия свят – те са наши стабилни партньори и верни приятели

Бизнесът ни зависи от нашата способност да задоволим настоящите, но и бъдещите изисквания към качеството. За да познаваме тези изисквания, на нас ни е нужна активна комуникация с клиентите.

Техните изисквания за качество се обсъждат и уточняват в детайли. Те се отразяват в съгласувани задания, които отчитат условията и начините на реалната употреба на продуктите, приложимите към тях стандарти и технически директиви, както и нашия богат опит от подобни предишни проекти.

За нас удовлетвореността на клиента е усещането, че сме разбрали и покрили не само конкретните му изисквания по дадена поръчка, но също така сме разкрили и надхвърлили негови не винаги явни допълнителни очаквания, които сме успeли да предусетим. Една от изпитаните ни рецепти за добро и дълготрайно партньорство е постоянната обратна връзка чрез пряк диалог с крайните ни клиенти.

Доставчиците са партньори. С тях споделяме общи интереси, лоялност и професионализъм

ОПТИКС изгражда и поддържа взаимно изгодни отношения с доставчиците и подизпълнителите си.

Ние подбираме тези наши партньори на база на тяхната способност да доставят висококачествени и винаги съответстващи на клиентските изисквания материали и услуги. Периодичната им преоценка ни гарантира, че работим с най-доброто качество, срок и цена за изпълнение на нашите поръчки.

Нашите хора са нашето семейство. Инвестираме в компетентност, здраве и благополучие

Нашата фирма възприема своите хора като най-ценния си ресурс и затова за нея е пръв приоритет да се грижи и инвестира в тях. Повишената удовлетвореност на хората разгръща техния потенциал, а това повишава удовлетвореността на клиентите и стабилизира възходящо развитие на ОПТИКС.

Всеки човек съзнава, че е част от едно цяло и има своя принос за удовлетворението на клиентите и за подобряване на процесите, а оттам – за постоянно повишаващо се удовлетворение на клиентите.

Нашата фирма постоянно усъвършенства работната среда с грижа за качеството на продуктите, но без компромиси по отношение условията на труд – с грижа за околната среда и здравето на хората.

Тези ни челни позиции, с постоянната грижа за качеството, се дължат на компетентния и мотивиран персонал, който уважава и умее да пази фирмените традиции, но и активно усвоява всички новости.

Във фирма ОПТИКС качеството е начин на мислене – във всяко звено, функция и дейност!

 

Ноември 2018

Инж. Иван Чолаков

Изпълнителен Директор на оптикс АД

ПОЛИТИКА  ПО УПРАВЛЕНИЕ  НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Политиката по управление на околната среда, съответстваща на ISO 14001 e неделима част от цялостната интегрирана система по управление в ОПТИКС. Ръководството oсъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес, с грижа за защита на околната среда и здравето и безопасността на хората.

ОПТИКС добре познава и разбира своя контекст с външните и вътрешните обстоятелства и тяхното влияние върху постигането на целите по опазване на околна среда. Наясно е с потребностите и очакванията на заинтересованите страни и отговорността за поетите задължения за спазване.

Възприетата политика за управление на околната среда, се основава на следните принципи:

 • Строго спазване на националните законови и нормативни документи по опазване на околната среда;
 • Цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието на продуктите и технологиите върху околната среда, изразено чрез наблюдение, анализ, контрол и подобряване на използването на природни ресурси, енергия, суровини и материали, отделяне на емисии и генерирането на отпадъци;
 • Непрекъснатото подобряване на действащите технологични процеси и внедряване на нови екологично съобразни, с цел намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, при запазване на високото качество на произвежданата продукция и издигане имиджа на фирмата.

В подкрепа на декларираното, Ръководството се ангажира с непрекъснато подобряване на практиката в посока към предприемане на действия за предотвратяване на замърсявания или за намаляване на тяхното неблагoприятно въздействие като:

 • Оценява аспектите свързани с разход на природни суровини и замърсяване на компонентите на околната среда при отчитане на действащите законови и други изисквания, както и ефективното им управление;
 • Стриктно спазва и контролира приложимите за ОПТИКС законови и други нормативни изисквания пo опазване на околната среда.
 • Познава и отчита интересите на заинтересованите страни относно опазването на околната среда.

Ниe прилагаме тази наша политика чрез:

 • Идентифициране и оценка на въздействие на продуктите и дейността на ОПТИКС върху околната среда;
 • Въвеждане на съвременни технологии, добри производствени практики и природо-съобразни суровини и материали;
 • Разработване и изпълнение на програми за управление на околната среда, с цел непрекъснато подобряване нa резултатността;
 • Ефективно използване на материалите, суровините и енергията;
 • Мотивиране на персонала и насърчаване на загриженост към околната среда.

Главната и конкретни цели пo околната среда са определят в съответствие с тази политика и са насочени към нейното най-ефикасно и пълноценно прилагане с отговорното участие на всички работници и служители полагайки усилия за подобряване на дейностите на фирмата свързани с опазване на околната среда.

Като Изпълнителен директор на ОПТИКС декларирам личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по управление на околната среда.

                                                                                                    

Ноември 2018

Инж. Иван Чолаков

Изпълнителен Директор на оптикс АД

 

ПОЛИТИКА  ПО УПРАВЛЕНИЕ  НА  ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Политиката по управление на здравето и безопасността при работа, съответстваща на ISO 45001 e неделима част от цялостната интегрирана система по управление в ОПТИКС. Тя има значителен дял за постигане на по-висока конкурентоспособност на произвежданата от нас продукция, за увеличаване на резултатите и доходите от труда и е част от цялостната ни стратегия за развитие.

ОПТИКС добре познава и разбира своя контекст. Наясно е с потребностите и очакванията на заинтересованите страни и отговорността за поетите задължения за спазване на националните законови и нормативни документи.

Ние приемаме реализирането на настоящата декларирана политика, като част от нашата човешка и професионална етика. С нея ние се присъединяваме към изпълнение изискванията на Европейската  социална харта за осигуряване на работна среда свободна от опасности.

Поставяме си за цел, недопускане на наранявания и запазване на устойчива работоспособност на работниците; профилактика на умората и стреса при работа и увеличение на производителността на труда; повишаване на културата за превенция на професионалните рискове, както за физическото, така и за психическото здраве; повишаване престижа на професията и работата, привлекателността и удовлетвореността от труда в полза на работещите и обществото; спазване изискванията за безопасност на произвежданата продукция и съдействие за повишаване безопасността на потребителя от продукта. Конкретните дейности планираме и провеждаме на основата на цялостна дългосрочна фирмена Програма за ЗБР- План за действие, базиран на оценката на всяко работно място още при проектирането, начините на избор на приоритетни действия и прилагане на мерки, на базата на превенция на риска. Водим се от разбирането, че реализиране на настоящата декларирана фирмена политика ще е възможно само при широко активно участие на целия персонал – приемаме работниците да имат активна роля.

 • В подкрепа на декларираното, Ръководството се ангажира да:
 • интегрира дейността по осигуряване на безопасност и здраве във всички дейности на фирмата;
 • постави управлението на безопасността и здравето при работа като първостепенна отговорност на всички ръководители отгоре до долу;
 • осигури адекватни ресурси за осъществяване на целите на политиката;
 • внедрява и прилага икономически стимули, мотивиращи активно участие на персонала при осигуряване на ЗБР – здрави работници, работещи в здравословни условия;
 • предоставя  информация на персонала от провеждани измервания на параметрите на работната среда, възможните опасности и рискове;
 • увеличава ефективността  на колективните средства за защита;
 • осигурява консултиране и участие на работниците и на представители на работниците.

 

Като Изпълнителен директор на ОПТИКС декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на здравето и безопасността при работа.                                                                            

                                                                                              

Юли 2019

Инж. Иван Чолаков

Изпълнителен Директор на оптикс АД                                                                                                                                                

 

 

Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies) за да съхранява вашите настройки, които бихте направили по време на вашето посещение