Optix Logo

Фирмени политики - За нас

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА


Следвайки последователно фирмената стратегия за непрекъснато развитие, усъвършенстване на бизнес процесите, запазване и повишаване доверието на бизнес партньорите, задоволяване изискванията на клиентите и съобразявайки се с реалностите на съвременния живот, „ОПТИКС” АД обръща особено внимание на въпросите, свързани със сигурността на информацията.

 

Ръководството на „ОПТИКС” АД си дава сметка, че в настоящия момент в съвременния динамичен свят преимущество получава тази организация, която разполага с достоверна и своевременна информация. Управлението на информацията е от критична важност за вътрешно-фирмените процеси и конкурентоспособността на „ОПТИКС” АД, което е пряко свързано с изпълнение изискванията на Съюзната публикация по осигуряване на качеството NATO AQAP 2110. Затова на сертификацията по стандарта за информационна сигурност ISO 27001 се гледа като едно солидно и престижно доказателство за способността на дружеството да опазва информационни активи.

 

С настоящия документ ръководството на „ОПТИКС” АД се ангажира да постигне определените цели, за сигурно управление сигурността на информацията във всички зони и по всички нива от структурата на дружеството, съгласно утвърдените и непрекъснато усъвършенствани методи, техники и механизми.

 

Поставените цели по сигурността на информацията и прилаганите подходи са изцяло съобразени с бизнес обхвата, местонахождението, набелязаната стратегия за развитие, структурата и специфичните дейности на дружеството, като: управление на информационни активи при проектиране, производство, монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и сервиз на продукти и интегрирани системи.

Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) е внедрена, функционира и непрекъснато се усъвършенства в съответствие с изискванията на ISO/IEC 27001 и набора от добри практики в ISO/IEC 27002.

 

Ръководството на „ОПТИКС” АД декларира, че с прилагането на СУСИ, ще се осигури поверителност, цялостност, достъпност, достоверност и неопровержимост на управляваната информация и контролирана защита на информационните ресурси, активи и потоци от преки и косвени заплахи чрез:

 • Редовен преглед на технологиите, методите, принципите и механизмите за защита на информацията, за нуждите на дейностите в дружеството;
 • Редовен преглед на методологията, подходите и критериите за определяне, анализиране, оценка, третиране и приемане на рисковете в дружеството, регламентирани в приетата методология от процедурата за управлението на риска;
 • Поддържане на актуални процедури и добри практики за осигуряване нуждите на внедрената и поддържана система за управление на информационната сигурност;
 • Поддържане и периодично изпитване на рамка от планове за непрекъснатост на бизнес процесите;
 • Поддържане на система от правила за докладване, управление и разследване на слабости и/или инциденти, свързани със сигурността на информацията;
 • Поддържане на високо квалифициран персонал за нуждите на системата за управление на сигурността на  информацията;
 • Поддържане на система от правила за стимулиране и санкциониране на служителите, пряко или косвено свързани с дейността на системата за управление на сигурността на информацията;
 • Поддържане на актуална декларация за приложимост;
 • Идентифициране и спазване на законодателните, регулаторни изисквания и приетите бизнес изисквания в договорените задължения;
 • Прилагане на общоприети стандарти и добри практики за нуждите на сигурността на информацията в дружеството.

 

Ръководството на „ОПТИКС” АД непрекъснато ще контролира ефективността и ефикасността на заложените цели по сигурността на информацията чрез периодичен преглед и приложима оценка. Тази Декларация за политика ще бъде преразглеждана при настъпване на промени в обхвата на системата за управление на сигурността на информацията и периодичните Прегледи от ръководството на дружеството.

 

Ръководството на „ОПТИКС” АД  се ангажира да не допуска отклонения от усилията за постигане на целите по сигурността на информацията, като поддържа и непрекъснато усъвършенства своята Система за управление на сигурността на информацията, осигурявайки необходимите ресурси за това.

 

Ръководството на „ОПТИКС” АД декларира, че тази Декларация за политика е одобрена, публикувана и комуникирана до всички нива в дружеството и съответните външни страни, по подходящ за целта начин и форма.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ние познаваме силните си страни. Знаем как се печели доверие, как се гради и опазва имидж

ОПТИКС се нарежда сред водещите фирми за производство на оптични компоненти, възли и модули и оптико-механични и оптико-електронни уреди. Нашите продукти се радват на признание в почти всички сфери на индустрията и услугите. Ние реализираме и цялостен инженеринг на интегрирани системи за наблюдение, охрана и сигурност, интересът към които бързо расте в съвременния свят.

ОПТИКС владее всички известни в модерния свят класически и иновативни технологични решения. Продуктовото и технологично развитие се планира ежегодно, с дългосрочна визия и перспектива, като се отчитат и управляват рисковете и възможностите още на етап проектиране и разработване. Инвестиционните планове отразяват пулса на пазарите и прогресивните технически постижения. Технологичният процес се наблюдава строго, оптимизира и се поддържа в стабилизирани граници.

ОПТИКС добре познава и разбира своя контекст с външните и вътрешните обстоятелства и тяхното влияние върху постигането на целите, наясно е с потребностите и очакванията на заинтересованите страни и  отговорността за поетите задължения за спазване.

Политиката по качеството ни повелява всички процеси на проектиране, производство, монтаж, тестване, доставяне и следпродажбена грижа да бъдат на световно ниво и постоянно да бъдат подобрявани. Въведената  и поддържана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001 и AQAP 2110 гарантира непрекъснато подобрение и развитие на процесите и опазване на фирменото ноу-хау.

Строго управление на всички процеси. Висока организационна и технологична дисциплина

За да не се допуска непроверен или несъответстващ продукт в технологичната верига, всеки процес се проверява и утвърждава преди пускане, а по време на изпълнението се наблюдава и контролира.

Технологичното, енергетично и логистично оборудване е подходящо за производствените процеси. То се поддържа в състояние на постоянна техническа изправност и висока технологична точност.

Средствата за наблюдение и измерване са определени в технологиите на база на международните стандарти за измерване и изпитване. Те са налични на местата за ползване и метрологично годни.

Ние имаме добри клиенти по целия свят – те са наши стабилни партньори и верни приятели

Бизнесът ни зависи от нашата способност да задоволим настоящите, но и бъдещите изисквания към качеството. За да познаваме тези изисквания, на нас ни е нужна активна комуникация с клиентите.

Техните изисквания за качество се обсъждат и уточняват в детайли. Те се отразяват в съгласувани задания, които отчитат условията и начините на реалната употреба на продуктите, приложимите към тях стандарти и технически директиви, както и нашия богат опит от подобни предишни проекти.

За нас удовлетвореността на клиента е усещането, че сме разбрали и покрили не само конкретните му изисквания по дадена поръчка, но също така сме разкрили и надхвърлили негови не винаги явни допълнителни очаквания, които сме успeли да предусетим. Една от изпитаните ни рецепти за добро и дълготрайно партньорство е постоянната обратна връзка чрез пряк диалог с крайните ни клиенти.

Доставчиците са партньори. С тях споделяме общи интереси, лоялност и професионализъм

ОПТИКС изгражда и поддържа взаимно изгодни отношения с доставчиците и подизпълнителите си.

Ние подбираме тези наши партньори на база на тяхната способност да доставят висококачествени и винаги съответстващи на клиентските изисквания материали и услуги. Периодичната им преоценка ни гарантира, че работим с най-доброто качество, срок и цена за изпълнение на нашите поръчки.

Нашите хора са нашето семейство. Инвестираме в компетентност, здраве и благополучие

Нашата фирма възприема своите хора като най-ценния си ресурс и затова за нея е пръв приоритет да се грижи и инвестира в тях. Повишената удовлетвореност на хората разгръща техния потенциал, а това повишава удовлетвореността на клиентите и стабилизира възходящо развитие на ОПТИКС.

Всеки човек съзнава, че е част от едно цяло и има своя принос за удовлетворението на клиентите и за подобряване на процесите, а оттам – за постоянно повишаващо се удовлетворение на клиентите.

Нашата фирма постоянно усъвършенства работната среда с грижа за качеството на продуктите, но без компромиси по отношение условията на труд – с грижа за околната среда и здравето на хората.

Тези ни челни позиции, с постоянната грижа за качеството, се дължат на компетентния и мотивиран персонал, който уважава и умее да пази фирмените традиции, но и активно усвоява всички новости.

Във фирма ОПТИКС качеството е начин на мислене – във всяко звено, функция и дейност!

 

ПОЛИТИКА  ПО УПРАВЛЕНИЕ  НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Политиката по управление на околната среда, съответстваща на ISO 14001 e неделима част от цялостната интегрирана система по управление в ОПТИКС. Ръководството oсъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес, с грижа за защита на околната среда и здравето и безопасността на хората.

ОПТИКС добре познава и разбира своя контекст с външните и вътрешните обстоятелства и тяхното влияние върху постигането на целите по опазване на околна среда. Наясно е с потребностите и очакванията на заинтересованите страни и отговорността за поетите задължения за спазване.

Възприетата политика за управление на околната среда, се основава на следните принципи:

 • Строго спазване на националните и европейски законови и нормативни документи по опазване на околната среда включително регламенти REACH и RoHS.
 • Цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието на продуктите и технологиите върху околната среда, изразено чрез наблюдение, анализ, контрол и подобряване на използването на природни ресурси, енергия, суровини и материали, отделяне на емисии и генерирането на отпадъци;
 • Непрекъснатото подобряване на действащите технологични процеси и внедряване на нови екологично съобразни, с цел намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, при запазване на високото качество на произвежданата продукция и издигане имиджа на фирмата.

В подкрепа на декларираното, Ръководството се ангажира с непрекъснато подобряване на практиката в посока към предприемане на действия за предотвратяване на замърсявания или за намаляване на тяхното неблагoприятно въздействие като:

 • Оценява аспектите свързани с разход на природни суровини и замърсяване на компонентите на околната среда при отчитане на действащите законови и други изисквания, както и ефективното им управление;
 • Стриктно спазва и контролира приложимите за ОПТИКС законови и други нормативни изисквания пo опазване на околната среда.
 • Познава и отчита интересите на заинтересованите страни относно опазването на околната среда.

Ниe прилагаме тази наша политика чрез:

 • Идентифициране и оценка на въздействие на продуктите и дейността на ОПТИКС върху околната среда;
 • Въвеждане на съвременни технологии, добри производствени практики и природо-съобразни суровини и материали;
 • Разработване и изпълнение на програми за управление на околната среда, с цел непрекъснато подобряване нa резултатността;
 • Ефективно използване на материалите, суровините и енергията;
 • Мотивиране на персонала и насърчаване на загриженост към околната среда.

Главната и конкретни цели пo околната среда са определят в съответствие с тази политика и са насочени към нейното най-ефикасно и пълноценно прилагане с отговорното участие на всички работници и служители полагайки усилия за подобряване на дейностите на фирмата свързани с опазване на околната среда.

Като Изпълнителен директор на ОПТИКС декларирам личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по управление на околната среда.

                                                                                                   

 

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Политиката по управление на здравето и безопасността при работа, съответстваща на ISO 45001 e неделима част от цялостната интегрирана система по управление в ОПТИКС. Тя има значителен дял за постигане на по-висока конкурентоспособност на произвежданата от нас продукция, за увеличаване на резултатите и доходите от труда и е част от цялостната ни стратегия за развитие.

ОПТИКС добре познава и разбира своя контекст. Наясно е с потребностите и очакванията на заинтересованите страни и отговорността за поетите задължения за спазване на националните и европейски законови и нормативни документи.

Ние приемаме реализирането на настоящата декларирана политика, като част от нашата човешка и професионална етика. С нея ние се присъединяваме към изпълнение изискванията на Европейската  социална харта за осигуряване на работна среда свободна от опасности.

Поставяме си за цел, недопускане на наранявания и запазване на устойчива работоспособност на работниците и служителите; профилактика на умората и стреса при работа и увеличение на производителността на труда; повишаване на културата за превенция на професионалните рискове, както за физическото, така и за психическото здраве; повишаване престижа на професията и работата, привлекателността и удовлетвореността от труда в полза на работещите и обществото; спазване изискванията за безопасност на произвежданата продукция и съдействие за повишаване безопасността на потребителя от продукта. Конкретните дейности планираме и провеждаме на основата на цялостна дългосрочна фирмена Програма за ЗБР- План за действие, базиран на оценката на всяко работно място още при проектирането, начините на избор на приоритетни действия и прилагане на мерки, на базата на превенция на риска. Водим се от разбирането, че реализиране на настоящата декларирана фирмена политика ще е възможно само при широко активно участие на целия персонал – приемаме работниците да имат активна роля.

 • В подкрепа на декларираното, Ръководството се ангажира да:
 • интегрира дейността по осигуряване на безопасност и здраве във всички дейности на фирмата;
 • постави управлението на безопасността и здравето при работа като първостепенна отговорност на всички ръководители отгоре до долу;
 • осигури адекватни ресурси за осъществяване на целите на политиката;
 • внедрява и прилага икономически стимули, мотивиращи активно участие на персонала при осигуряване на ЗБР – здрави работници и служители, работещи в здравословни условия;
 • предоставя  информация на персонала от провеждани измервания на параметрите на работната среда, възможните опасности и рискове;
 • увеличава ефективността  на колективните средства за защита;
 • осигурява консултиране и участие на работниците и на представители на работниците.

 

Като Изпълнителен директор на ОПТИКС декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на здравето и безопасността при работа.                                                                            

                                                                                              

 

Инж. Иван Чолаков

Изпълнителен Директор на Oптикс АД                                                                                                                                                

 

Версия април 2024