"ОПТИКС" АД обявява конкурс за "Доставка на машини за нанасяне на покрития, установка за измиване и измервателна апаратура"

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,
ОПТИКС АД 02-7/ 26.06.2009г. обявява процедура за определяне на изпълнител —открит избор с обект : Доставка на машини за нанасяне на покрития, установка за измиване и измервателна апаратура:

  • Обособена позиция 1 (Лот 1) – Машина за нанасяне на антирефлексни покрития
  • Обособена позиция 2 (Лот 2) – Машина за нанасяне на защитни покрития
  • Обособена позиция 3 (Лот 3) – Установка за измиване на оптичнити детайли на междинните операции и преди покритие
  • Обособена позиция 4 (Лот 4) – Уред за контрол на профила на асферични и дифрактивни повърхности
  • Обособена позиция 5 (Лот 5) – Интерферометричен уред за контрол на отклонението от формата асферични и дифрактивни повърхности