Optix Logo

ОПТИКС АД отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА

03 aug 2018

ОПТИКС АД отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Наименование: „Осигуряване на средства за колективна защита и социални придобивки за работещите в в „Оптикс“ АД: оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: „Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД“ с Договор № BG05M9OP001-1.008-0885-C01 / 22.05.2017, финансиран по процедура „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Документите за участие в процедурата може да намерите в прикачените файлове.

 

Обособена позиция 1: Осигуряване на средства за колективна защита – доставка на 18 бр. ламинарни бокса.

 

Архив с документите

 

Обособена позиция 2: Осигуряване на средства за колективна защита – доставка на 25 бр. настолни лупи с осветление и 25 професионални подвижни настолни лампи.

 

Архив с документите

 

Обособена позиция 3: Закупуване на обзавеждане за хранене и почивка.

 

Архив с документите

  • 03 august 2018
  • OPTIX Co