Optix Logo

Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД...

17 dec 2018

Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД

През месец май 2017г. „Оптикс“ АД сключи договор за изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.008-0885 „Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД“. Проектът е съфинансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, както следва: обща стойност: 449 091.38 лв., от които 305 382.14 лв. европейско и 53 890.96 лв. национално съфинансиране.


Проектът има за цел да подобри работната среда в "Оптикс" АД чрез осигуряването на по-добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси. Реализацията му се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. Това ще се постигне чрез въвеждането на нови практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестиции в безопасни и здравословни условия на труд. Чрез въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните служители.


Конкретни цели:


1.Повишаване удовлетвореността и производителността на служителите на компанията чрез внедряване на мерки за съвместяване на професионален, семеен и личен живот, както и удължаване на трудовия живот на служителите над 54 години;


2.Продължаване на тенденцията за липса на трудови злополуки в компанията чрез придобиването на нови, по-модерни колективни и лични предпазни средства, и специално работно облекло, както и в резултат на реализирани социални придобивки и обучения относно специфичните рискове за здравето.


3.Подобряване качеството на живот и труд в компанията чрез обособяване на място за хранене и почивка и осигуряване достъп за лица с увреждания.
Целите на проекта ще се изпълнят чрез следните дейности и резултати:


1.Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в "Оптикс" АД. Системата включва внедряване на практики за по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния живот на младите работници и служители, и на тези над 54 г.; оценка на възможностите за внедряване на мерки за удължаване на трудовия живот на работниците и служителите над 54 години, въвеждане на промени в системите за заплащане на труда; оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива; оценка на възможностите за въвеждане на мерки/стимули, насочени към развитие на политиката по околната среда и климата, и ресурсна ефективност.
2.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на служителите в "Оптикс" АД: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
3.Осигуряване на средства за колективна защита, модернизация и реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Дейността включва модернизация и реконструкция на вентилационна система, закупуване на ламинарни „ОПТИКС” АД боксове за предпазване от въздействието на химични елементи и доставка на колективни средства за защита: ергономични столове и настолни лупи с осветление.


4.Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.


5.Осигуряване на социални придобивки - ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка, както и осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Проектът приключи успешно през декември 2018г. Приблизително 500 служители на „Оптикс“ АД бяха обхванати от проектните дейности, чиято основна цел бе да се подобри работната среда в компанията. Чрез разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в "Оптикс" АД се очаква да се осигурят по-добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд, и по-добро управление на човешките ресурси. Отделно, служители на компанията получиха нови и по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло, с което пряко се намалява рискът от трудови злополуки и професионални заболявания. Наред с тези дейности бяха осигурени и колективни предпазни средства, обособи се място за отдих и почивка, проведоха се специализирани обучения на служители, свързани със специфични рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място.

Проект № BG05M9OP001-1.008-0885 „Инвестиции за осигуряване на по­здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

–––––– www.eufunds.bg –––––––

  • 17 december 2018
  • OPTIX Co