Optix Logo

Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД...

26 feb 2018

Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД

През месец май 2017г. „Оптикс“ АД сключи договор за изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.008-0885 „Инвестиции за осигуряване на поздравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД“. Проектът е съфинансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, както следва: обща стойност: 449 091.38 лв., от които 305 382.14 лв. европейско и 53 890.96 лв. национално съфинансиране.
Проектът има за цел да подобри работната среда в "Оптикс" АД чрез осигуряването на по-добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси. Реализацията му се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. Това ще се постигне чрез въвеждането на нови практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестиции в безопасни и здравословни условия на труд. Чрез въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните служители.
Конкретни цели:
1.Повишаване удовлетвореността и производителността на служителите на компанията чрез внедряване на мерки за съвместяване на професионален, семеен и личен живот, както и удължаване на трудовия живот на служителите над 54 години;
2.Продължаване на тенденцията за липса на трудови злополуки в компанията чрез придобиването на нови, по-модерни колективни и лични предпазни средства, и специално работно облекло, както и в резултат на реализирани социални придобивки и обучения относно специфичните рискове за здравето.
3.Подобряване качеството на живот и труд в компанията чрез обособяване на място за хранене и почивка и осигуряване достъп за лица с увреждания.
Целите на проекта ще се изпълнят чрез следните дейности и очаквани резултати:
1.Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в "Оптикс" АД. Системата включва внедряване на практики за по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния живот на младите работници и служители, и на тези над 54 г.; оценка на възможностите за внедряване на мерки за удължаване на трудовия живот на работниците и служителите над 54 години, въвеждане на промени в системите за заплащане на труда; оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива; оценка на възможностите за въвеждане на мерки/стимули, насочени към развитие на политиката по околната среда и климата, и ресурсна ефективност.
2.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на служителите в "Оптикс" АД: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
3.Осигуряване на средства за колективна защита, модернизация и реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Дейността включва модернизация и реконструкция на вентилационна система, закупуване на ламинарни „ОПТИКС” АД боксове за предпазване от въздействието на химични елементи и доставка на колективни средства за защита: ергономични столове и настолни лупи с осветление.
4.Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
5.Осигуряване на социални придобивки - ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка, както и осигуряване на достъп за хора с увреждания.
Продължителността на проекта е 18 месеца, като постигнатите резултати ще бъдат публикувани в края на проекта.


Февруари 2018г.

  • 26 february 2018
  • OPTIX Co