ОПТИКС АД отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА

наименование: „Закупуване на ЛПС и специално работно облекло за служители на
„Оптикс“ АД“ във връзка с изпълнението на проект: „Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД“ с Договор № BG05M9OP001-
1.008-0885-C01 / 22.05.2017, финансиран по процедура „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ТРУД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.

Документите за участие в процедурата може да намерите в прикачените файлове.

Приложение № 1  Оферта  Оптикс АД

Приложение № 2 Декларация ЕИК Оптикс АД

Приложение № 3 Декларация на кандидата Оптикс АД

Приложение № 4  Методика за оценка и класиран на офертите Оптикс АД

Приложение № 5  Техническа спецификация към публична покана  Оптикс АД

Приложение № 6  Проекто договор Оптикс АД

Приложение № 7 Изисквания към офертите Оптикс АД

Публична покана_160_ZUSESIF ОПТИКС АД