ОПТИКС АД отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОПТИКС АД  отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА с наименование: „Осигуряване на средства за колективна защита и социални придобивки за работещите в в „Оптикс“ АД: оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: „Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД“ с Договор № BG05M9OP001-1.008-0885-C01 / 22.05.2017, финансиран по процедура „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.

Документите за участие в процедурата може да намерите в прикачените файлове.

Обособена позиция 1: Осигуряване на средства за колективна защита – доставка на 18 бр. ламинарни бокса.

Документи.zip

Обособена позиция 2: Осигуряване на средства за колективна защита – доставка на 35 бр. ергономични стола.

Документи.zip

Обособена позиция 3: Осигуряване на средства за колективна защита – доставка на 25 бр. настолни лупи с осветление и 25 професионални подвижни настолни лампи.

Документи.zip

Обособена позиция 4: Закупуване на обзавеждане за хранене и почивка.

Документи.zip