Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А


до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.
25/2003 г., изм. и доп.) „ОПТИКС“ АД, представлявано от инж. Иван Петров Чолаков –
Изпълнителен Директор, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.
Дървеница, бул. Климент Охридски №19, вх. В, ет. 1


СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане
на „Цех за насищане на печатни платки в УПИ III-539.727 – производствена и
складова дейност“, находящ се в поземлен имот с идентификатор
56784.539.727 по кадастралната карта на град Пловдив, кв. 3 по
регулационния план на ЮИПЗ-II част, УПИ III-539.727– производствена и
складова дейност, с адрес гр. Пловдив, район Тракия, ул. Нестор Абаджиев.
За контакти инж. Христо Нейчев Анев, тел. 0888 572 675
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пловдив – 4000, бул.
“Марица” № 122, e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg