Уведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ОПТИКС“ АД, представлявано от инж. Иван Петров Чолаков – Изпълнителен Директор,
със седалище и адрес на управление: гр.София,  ж.к. Дървеница,  бул. Климент Охридски №19, вх. В, ет. 1
 
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане
на „Тръбен сондажен кладенец“, находящ се в поземлен имот с идентификатор  56784.539.727 по
кадастралната карта на град Пловдив, кв. 3 по регулационния план на ЮИПЗ-II част, УПИ III-539.727– производствена
и складова дейност, с адрес гр. Пловдив, район Тракия, ул. Нестор Абаджиев.
За контакти Пенка Атанасова Пиперкова, тел.  0885 707135
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пловдив – 4000, бул. “Марица” № 122, e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg