Optix Logo

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

14 june 2021

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003., изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 август 2019 г.)

ОПТИКС“ АД, представлявано от инж. Иван Петров Чолаков – Изпълнителен Директор, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Дървеница, бул. Климент Охридски №19, вх. В, ет. 1

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда – складова база, в сграда за производство и монтаж на машини и оборудване“ в кв. 13 по плана на с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. Софийска, местност „Спорното“, УПИ II-000273 – отреден за индустриална и бизнес зона

За контакти Пенка Атанасова Пиперкова, тел. 0885 707135

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

  • 14 june 2021
  • OPTIX Co

This site uses cookies to store your settings that you would make during your visit