Optix Logo

Current News

19 march 2018

ОПТИКС АД отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОПТИКС АД  отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА с наименование: „Осигуряване на средства за колективна защита и социални придобивки за работещите в в „Оптикс“ АД: оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: „Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Опт
  • 19 march 2018
  • OPTIX Co
READ MORE
08 jan 2018

ОПТИКС АД отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА

наименование: „Закупуване на ЛПС и специално работно облекло за служители на „Оптикс“ АД“ във връзка с изпълнението на проект: „Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД“ с Договор № BG05M9OP001- 1.008-0885-C01 / 22.05.2017, финанси
  • 08 january 2018
  • OPTIX Co
READ MORE
07 aug 2017

19th birthday of OPTIX

Тхе Employees and leadership of Optix celebrated the 19th birthday of the company with many smiles, dances and fun. One more year of quality and innovation!
  • 07 august 2017
  • OPTIX Co
READ MORE

This site uses cookies to store your settings that you would make during your visit