"ОПТИКС" АД обявява конкурс за определяне на изпълнител за "Доставка на машини за нанасяне на покрития, установка за измиване и измервателна апаратура"

 

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, "ОПТИКС" АД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ИПП 02-7/ 26.06.2009г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: Доставка на машини за нанасяне на покрития, установка за измиване и измервателна апаратура:

  • Обособена позиция 1 (Лот 1) – Машина за нанасяне на антирефлексни покрития;
  • Обособена позиция 2 (Лот 2) – Машина за нанасяне на защитни покрития;
  • Обособена позиция 3 (Лот 3) – Установка за измиване на оптичнити детайли на междинните операции и преди покритие;
  • Обособена позиция 4 (Лот 4) – Уред за контрол на профила на асферични и дифрактивни повърхности;
  • Обособена позиция 5 (Лот 5) – Интерферометричен уред за контрол на отклонението от формата асферични и дифрактивни повърхности.