"ОПТИКС" АД изпълнява изискванията на пет международни стандарта

"ОПТИКС" АД е една от първите организации в Европа, внедрила успешно петорно интегрирана система за управление, включваща следните международни стандарти:

  • ISO 9001:2000 – Система за управление на качеството
  • ISO 27001:2005 – Система за управление на информационната сигурност 
  • ISO 14001:2004 – Система за управление на околната среда 
  • NATO AQAP 2110 – Система за управление на качеството на специална продукция за нуждите на отбраната и сигурността. 
  • OHSAS 18001:1999 – Система за управление на здравето и безопасността при работа

Най-общо една Система за управление се състои от добра организационна структура с ясно дефинирани отговорности и вътрешно-фирмени връзки, от прецизно планиране и документиране на всички процеси в организацията, от осигуряване на качествени ресурси, инфраструктура и човешки капитал, от поддържане на непрекъсната обратна връзка за контрол, анализ и подобряване на процесите, водещи до ефективно постигане на поставените цели.
Амбициозното начинание беше предизвикателство за самата компания, за консултантите от "Булекопроекти" ЕООД, а и за сертифициращата организация TUF NORD CERD GmbH. Ключът към успешното внедряване на интегрираната система за управление от една страна беше опитът на "ОПТИКС" АД в управлението на системи по качество, датиращ от 2002г., а от друга самосъзнанието и отговорността на всеки един служител.